Projekty

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Wdrożenie innowacyjnej technologii, umożliwiającej przetwarzanie odpadowych, zadrukowanych folii PE

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację inwestycji technologicznej obejmującej wdrożenie własnej innowacyjnej technologii, będącej wynikiem współpracy z jednostką naukową oraz własnych prac rozwojowych. Wdrożona technologia umożliwi przetworzenie odpadowej, zadrukowanej folii PE i stanowić będzie ofertę nowej usługi recyklingu materiałowego. Usługa ta realizowana będzie w stosunku do odpadów poużytkowych w tym w szczególności opakowaniowych, a także do odpadów poprodukcyjnych i skierowana będzie do wytwórców odpadów. Potwierdzeniem realizacji usługi będzie wystawienie określonych prawem dokumentów tzw. DPR (dokumentu potwierdzającego recykling),

Wydatki ogółem: 2 510 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 133 250 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny rozwój
BGK
BUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego