• mapa
    42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
  • telefon
    34 333 74 44
  • email
    biuro@reko-odpady.pl
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie własnej technologii wytwarzania elastomeru termoplastycznego z odpadowych folii wielowarstwowych

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnej technologii umożliwiającej wytworzenie elastomeru termoplastycznego z odpadowej folii wielowarstwowej. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa usługa recyklingu materiałowego dla wskazanej grupy odpadów. Usługa to pozwoli na wytworzenie użytkowego wyrobów tzw. regranulatu, mającego szerokie zastosowanie w przemyśle przetwórstwa tworzyw. W ramach realizacji projektu zostanie wytworzona niezbędna infrastruktura w tym hala wraz z ciągiem technologicznym, niezbędna do wdrożenia nowej technologii

Wydatki ogółem: 5 795 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 608 500 PLN

Informacje o projekcie – plakat 

fundusze europejskie

Przedsiębiorstwo P.H.U. ”REKO” Jakub Ciupiński realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu:

Tytuł: Opracowanie nowej technologii obejmującej zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności folii pochodzących z selektywnej zbiórki.

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia obejmować będzie zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności folii pochodzących z selektywnej zbiórki. W strumieniu odpadów będących przedmiotem przetworzenia z wykorzystaniem nowej technologii identyfikujemy zmieszane odpadowe tworzywa sztuczne pochodzące z tzw. selektywnej zbiórki ( określane np. jako żółte worki) oraz z instalacji RIPOK, które występują w formie zaglomerowanej, zagęszczonej ( worki, bele itp.) Wynikiem wdrożenia będzie wyrób/produkt określony jako standaryzowana frakcja tworzyw zgodna z oczekiwaniami odbiorców końcowych i/lub wymogów własnych procesów przerobowych. Wyrób ten przeznaczony będzie do wytwarzania 1)recyklatów oraz regranulatów polimerowych (jako półproduktów dla firm zewnętrznych), 2)kompozytów i mieszanin polimerowych, 3)frakcji wysokogatunkowych paliw o znanym składzie chemicznym i kaloryczności dedykowanej dla zastosowań w elektrociepłowniach i cementowniach. Realizacja projektu dotyczy zarówno opracowania nowej technologii jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia. Dlatego w opracowaniu zostaną ujęte także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz infrastruktury niezbędnej do wdrożenia technologii. Opracowanie zawierać będzie także plan wdrożenia technologii. Tym samym przedmiot powyżej wskazanej usługi będzie umożliwiał pełne przygotowanie projektu o charakterze inwestycyjnym dla potrzeb wdrożenia przedmiotowej technologii. Planowane jest niezwłocznie wdrożenie projektu na terenie siedziby przedsiębiorstwa w ramach kolejnego etapu inwestycyjnego.

Wydatki ogółem: 165 435,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 114 325,00PLN

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Wdrożenie innowacyjnej technologii, umożliwiającej przetwarzanie odpadowych, zadrukowanych folii PE

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację inwestycji technologicznej obejmującej wdrożenie własnej innowacyjnej technologii, będącej wynikiem współpracy z jednostką naukową oraz własnych prac rozwojowych. Wdrożona technologia umożliwi przetworzenie odpadowej, zadrukowanej folii PE i stanowić będzie ofertę nowej usługi recyklingu materiałowego. Usługa ta realizowana będzie w stosunku do odpadów poużytkowych w tym w szczególności opakowaniowych, a także do odpadów poprodukcyjnych i skierowana będzie do wytwórców odpadów. Potwierdzeniem realizacji usługi będzie wystawienie określonych prawem dokumentów tzw. DPR (dokumentu potwierdzającego recykling),

Wydatki ogółem: 2 510 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 133 250 PLN

fundusze inteligentny rozwój