• mapa
    42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104
  • telefon
    34 333 74 44
  • email
    biuro@reko-odpady.pl

Spółka zrealizowała zadanie w ramach umowy dotacji zawartej z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej – Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dofinansowano ze środków  Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych  oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Nazwa zadania: Zakup ładowarki kołowej w celu utworzenia zarówno miejsca pracy  dla osób pozbawionych wolności oraz w celu stworzenia warunków do zdobycia uprawnień i stałego podnoszenia kwalifikacji do obsługi tego typu maszyn dla min. 6 osób pozbawionych wolności”.

 

Opis: Celem zadania  był zakup ładowarki kołowej w celu utworzenia zarówno miejsca pracy  dla osób pozbawionych wolności oraz w celu stworzenia warunków do zdobycia uprawnień i stałego podnoszenia kwalifikacji do obsługi tego typu maszyn dla min. 6 osób pozbawionych wolności. Uprawnienia te definiowane są jako operator wózków jezdniowych podlegających pod UDT.

Wartość zadania: 351 717,27 PLN

Dotacja:  107 131,00 PLN

Tablica informacyjna

fundusze europejskie

Przedsiębiorstwo P.H.U. ”REKO” Jakub Ciupiński realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Etap II inwestycyjny.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie nowej technologii odzysku folii pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii wypracowanej przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Opracowana nowa technologia obejmuje zestawienia rozwiązań technologiczno- aparaturowych, umożliwiających standaryzację i przetwarzanie strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności folii opakowaniowej pochodzących z selektywnej zbiórki. Wynikiem wdrożenia będzie wyrób/produkt określony jako standaryzowana frakcja tworzyw zgodna z oczekiwaniami odbiorców końcowych i/lub wymogów własnych procesów przerobowych. Wyrób ten przeznaczony będzie do wytwarzania 1) recyklatów oraz regranulatów polimerowych (jako półproduktów dla firm zewnętrznych), 2)kompozytów i mieszanin polimerowych, 3)frakcji wysokogatunkowych paliw o znanym składzie chemicznym i kaloryczności dedykowanej dla zastosowań w elektrociepłowniach i cementowniach. W wyniku wdrożenia przedmiotowej technologii, powstanie innowacja produktowa i procesowa. Technologia prowadzić ma do maksymalizacji poziomu odzysku, poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym i jednoczesnej optymalizacji odzysku materiałowego, w odniesieniu do frakcji będącej przedmiotem przetwarzania. Zgodnie z zakresem opracowania wykonanego przez jednostkę naukową, produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. W ramach projektu zostanie zakupiony układ technologiczny składający się z trzech zasadniczych elementów tj. urządzenia rozdrabniającego (rozrywającego zaglomerowany odpad występujący np. w workach, belach) oraz kabiny sortowniczej wraz z taśmą sortowniczą, a także podajnika wznoszącego z nadtaśmowym separatorem magnetycznym.

Wydatki ogółem: 984 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 360 000,00 PLN

Informacje o projekcie – plakat 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie własnej technologii wytwarzania elastomeru termoplastycznego z odpadowych folii wielowarstwowych

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnej technologii umożliwiającej wytworzenie elastomeru termoplastycznego z odpadowej folii wielowarstwowej. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa usługa recyklingu materiałowego dla wskazanej grupy odpadów. Usługa to pozwoli na wytworzenie użytkowego wyrobów tzw. regranulatu, mającego szerokie zastosowanie w przemyśle przetwórstwa tworzyw. W ramach realizacji projektu zostanie wytworzona niezbędna infrastruktura w tym hala wraz z ciągiem technologicznym, niezbędna do wdrożenia nowej technologii

Wydatki ogółem: 5 795 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 608 500 PLN

Informacje o projekcie – plakat 

fundusze europejskie

Przedsiębiorstwo P.H.U. ”REKO” Jakub Ciupiński realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu:

Tytuł: Opracowanie nowej technologii obejmującej zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności folii pochodzących z selektywnej zbiórki.

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia obejmować będzie zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności folii pochodzących z selektywnej zbiórki. W strumieniu odpadów będących przedmiotem przetworzenia z wykorzystaniem nowej technologii identyfikujemy zmieszane odpadowe tworzywa sztuczne pochodzące z tzw. selektywnej zbiórki ( określane np. jako żółte worki) oraz z instalacji RIPOK, które występują w formie zaglomerowanej, zagęszczonej ( worki, bele itp.) Wynikiem wdrożenia będzie wyrób/produkt określony jako standaryzowana frakcja tworzyw zgodna z oczekiwaniami odbiorców końcowych i/lub wymogów własnych procesów przerobowych. Wyrób ten przeznaczony będzie do wytwarzania 1)recyklatów oraz regranulatów polimerowych (jako półproduktów dla firm zewnętrznych), 2)kompozytów i mieszanin polimerowych, 3)frakcji wysokogatunkowych paliw o znanym składzie chemicznym i kaloryczności dedykowanej dla zastosowań w elektrociepłowniach i cementowniach. Realizacja projektu dotyczy zarówno opracowania nowej technologii jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia. Dlatego w opracowaniu zostaną ujęte także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz infrastruktury niezbędnej do wdrożenia technologii. Opracowanie zawierać będzie także plan wdrożenia technologii. Tym samym przedmiot powyżej wskazanej usługi będzie umożliwiał pełne przygotowanie projektu o charakterze inwestycyjnym dla potrzeb wdrożenia przedmiotowej technologii. Planowane jest niezwłocznie wdrożenie projektu na terenie siedziby przedsiębiorstwa w ramach kolejnego etapu inwestycyjnego.

Wydatki ogółem: 165 435,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 114 325,00PLN

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Wdrożenie innowacyjnej technologii, umożliwiającej przetwarzanie odpadowych, zadrukowanych folii PE

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację inwestycji technologicznej obejmującej wdrożenie własnej innowacyjnej technologii, będącej wynikiem współpracy z jednostką naukową oraz własnych prac rozwojowych. Wdrożona technologia umożliwi przetworzenie odpadowej, zadrukowanej folii PE i stanowić będzie ofertę nowej usługi recyklingu materiałowego. Usługa ta realizowana będzie w stosunku do odpadów poużytkowych w tym w szczególności opakowaniowych, a także do odpadów poprodukcyjnych i skierowana będzie do wytwórców odpadów. Potwierdzeniem realizacji usługi będzie wystawienie określonych prawem dokumentów tzw. DPR (dokumentu potwierdzającego recykling),

Wydatki ogółem: 2 510 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 133 250 PLN

fundusze inteligentny rozwój